Privacyverklaring Verberne V.O.F.

Verberne Grondverzet, Meistraat 47 te Neerkant  en met vestiging Meijelseweg 37 te Beringe verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens beschermd zijn tegen gebruik door onbevoegden. Verberne Grondverzet is voor de verwerking van uw persoonsgegevens de verantwoordelijke partij. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verberne Grondverzet verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- adres, postcode en woon- of vestigingsplaats
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Bankrekeningnummer (IBAN) 
- Uitsluitend voor personeelsleden ook hun BSN, burgerlijke staat en kopie ID
Verberne Grondverzet  verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Verberne Grondverzet  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
- Verberne Grondverzet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Verberne Grondverzet  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra een overeenkomst met u volledig is afgehandeld en u zich niet als terugkerende klant heeft geregistreerd, vernietigen wij alle gegevens behoudens de factuur en eventueel de melding bij het Landelijk Meldpunt Afvalregistratie. Voor deze gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. 

Delen met anderen

Verberne Grondverzet verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals melding bij het Landelijk Meldpunt Afvalregistratie in geval van innemen van puin en/of recycling. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Dit zijn uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@verberne-neerklant.nl t.a.v. de directie.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken; dit ter bescherming van uw privacy. Verberne Grondverzet zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens niet mogen verwijderen vanwege een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld vanwege de belastingwetgeving. Verberne Grondverzet maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag 

Beveiliging

Verberne Grondverzet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@verberne-neerkant.nl of telefonisch op 06-29 38 40 70. 

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken uitsluitend geanonimiseerde cookies voor functionele en analytische doeleinden. Dat betekent dat wij u niet kunnen identificeren na een bezoek aan onze website. 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van januari 2021.